Devlet Bakanlığı’ndan (Hazine Müsteşarlığı)

 

KARAYOLLARI TRAFİK GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ

 

 

(10.08.1990-20601/Yür. Kaldırma)

 

(03.05.1997-22978)

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Amaç ve Kapsam

            Madde 1- Bu yönetmelik, zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların neden olacakları zararların karşılanması amacıyla oluşturulan Karayolları Trafik Garanti Fonunun işleyişine, Fondan yapılacak ödemelere ve diğer hususlara ilişkin esasları düzenlemektir.

 

            Dayanak

            Madde 2- Bu yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 108 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

            Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

            Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,

            Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

            Fon: Bu yönetmelik kapsamına giren araçların neden olacakları zararların Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen kurallara göre karşılanması amacıyla oluşturulan Karayolları Trafik Garanti Fonunu,

            İşleten: Araç sahibi olan ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alacı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi veya başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işleten ve araç üzerinde fiili tasarrufta bulunan kişiyi,

            Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Bir motorlu aracın işletilmesinin bir kimsenin ölümü veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde motorlu aracı işletenin sorumluluğunu karşılamak üzere Kanuna göre yapılması zorunlu sigortayı,

            Yükümlü Sigorta Şirketi: Düzenlediği zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ile verdiği talimat tutarları içinde zararın karşılanmasından sorumlu sigorta şirketini,

            Tazminat: Motorlu araçların neden oldukları kazalarda yaralanan kişilerin geçici veya sürekli olarak tamamen veya kısmen çalışma güçlerini kaybetmelerinden doğan zararlar ile motorlu aracın işletilmesi ölüme neden olursa önlenin defin giderleri ile birlikte yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalması karşılığı yapılan ödemeleri,

            Tedavi Gideri: Motorlu araçların neden oldukları kazalarda yaralanan kişilerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri,


 

İKİNCİ BÖLÜM

Fonun Yönetimi ve Denetimi

 

            Fon Yönetimi

            Madde 4- Fonu Birlik yönetir. Fonu Birlik başkanı temsil eder ve Fonla ilgili iş ve işlemlerden Birlik başkanı sorumludur. Ancak, başkan Fonun işleyişine ilişkin yetkilerini Birlik genel sekreterine devredebilir.

 

            Birliğin Görevleri

            Madde 5- Fonun işleyişi ile ilgili olarak Birlik, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

            a) Bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak inceleyerek hasar tutarları ve tedavi giderleri ile tazminatlara ilişkin Fona yapılan başvuruları değerlendirip sonuçlandırmak,

            b) Fonun gelir ve giderleriyle ilgili belgeleri usulüne göre düzenlemek ve muhafaza etmek,

            c) Bu yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ödenen tazminat ve tedavi giderlerini sorumlulardan tahsil veya bu amaçla bu kişiler aleyhine rücu davaları açmak,

            Fona yapılan başvurularda, eğer kazaya neden olan araç belirlenmiş ancak zorunlu mali sorumluluk sigortasının vardığı tespit edilememişse, Birlik tüm sigorta şirketlerine veya Motorlu Taşıt Bürosuna başvurarak söz konusu araçla ilgili zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenip düzenlenmediğini araştırır. Sigorta şirketleri veya Motorlu Taşıt Bürosu üç iş günü içinde kazaya neden olan araçla ilgili zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenip düzenlenmediğini Birliğe bildirir. Fon, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan bu haksız ödemeleri ilgili sigorta şirketinden veya Motorlu Taşıt Bürosundan talep eder.

 

            Hesap Dönemi ve Fonun Denetimi

            Madde 6- Fonun hesap dönemi takvim yılıdır. Fonun hesap ve işlemleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

            Fonun Gelirleri

            Madde 7- Fonun gelirleri şunlardır,

            a) Her yıl sigorta şirketlerinin zorunlu mali sorumluluk sigortası için tahsil ettikleri toplam primlerin % 1’i oranındaki katılma payları,

            b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranların safi primlerinin % 2’si oranında sigorta şirketine ayrıca ödeyecekleri katılma payları,

            c) Katılma paylarını zamanında veya tam olarak Fon hesabına yatırmayan sigorta şirketlerinden alınacak gecikme faizleri,

            d) Rücu yoluyla sağlanan gelirler,

            e) Yatırım gelirleri,

            f) Diğer çeşitli gelirler.

 

            Fonun Giderleri

            Madde 8- Fondan aşağıdaki zarar ve giderler karşılanır :

            a) Kazayı yapan motorlu aracın saptanamaması durumunda zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek tazminat tutarları ile tedavi giderleri,

 

            b) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nedeniyle zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek tazminat tutarları ile tedavi giderleri,

            c) Müsteşarlıkça asgari tutarlarının artırılmasına rağmen zeyilname düzenlenmeyip eksik  teminatlı kalan motorlu araçların kişilere vereceği zararlarda yürürlükte olan zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifesindeki teminatlar ile poliçede belirtilen teminatlar arasındaki fark tutarındaki tazminat ve tedavi giderleri,

            d) Kanunun 107nci maddesi uyarınca işletenin sorumluluğunun olmadığı hallerde, çalınmış veya gaspedilmiş motorlu aracın kişilere verdiği zararlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek tazminat ve tedavi giderleri,

            e) Yükümlü sigorta şirketinin iflası halinde zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenmesi gerekli tazminat, tedavi ve hasar giderleri,

            f) Tazminat, tedavi gideri ve hasar ödemelerinin gerçekleşmesiyle ilgili her türlü giderler,

            g) Fona karşı açılan veya fonun açtığı davalara ilişkin giderler,

            h) Fonun personel ve diğer cari giderleri.

            Ayrıca, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer  bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına acil olarak götürülen trafik kazası geçirmiş kişilere Sağlık Bakanlığı tarifesi uygulanarak verilen hizmet bedelinin yükümlü sigorta şirketi tarafından verilen teminat tutarını aşan kısmı da fon tarafından ödenir.       

            Fondan bu giderler dışında harcama yapılamaz.

 

            Katılma Paylarının Ödenmesi ve Gecikme Faizi

            Madde 9- Sigorta şirketleri, kendilerine ait  katılma paylarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar, sigorta yaptıranlardan tahsil edilen katılma paylarını ise ertesi ayın sonuna kadar T.C Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılacak Fon hesabına yatırırlar.

            Sigorta şirketleri her yıl zorunlu mali sorumluluk sigortası için tahsil ettikleri safi primlerin miktarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar, kendilerinin ve acentelerinin sigorta yaptıranlardan tahsil ettikleri katılma paylarını ise tahsilatı takip eden ayın  sonuna kadar bir liste halinde Birliğe bildirmek zorundadırlar.

            Söz konusu katılma paylarını zamanında ve tam olarak Fon hesabına yatırmayan sigorta şirketleri yatırmadıkları tutar üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun hükümleri uyarınca gecikme zammı öderler. Ayrıca, Kanunun 108 inci maddesinde öngörülen para cezasının uygulanabilmesini teminen haklarında yasal işlem yapılır.

            Fona katılma paylarının ve gecikme zamlarının tahsilinde 6183 sayılı  Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

            Fon Mevcutlarının Değerlendirilmesi

            Madde 10- Fonun mevcutları ve gelirleri T.C Merkez Bankası nezdinde açılacak Fon hesabında tutulur.

            Fon kaynakları hazine bonolarına veya devlet tahvillerine yatırılabilir.

 

            Ödemelerin Yapılması

            Madde 11- Birlikçe gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde, belirlenen tazminat miktarının ve tespit edilen tedavi giderlerinin hak sahiplerine ödenmesi için, Fon hesabının bulunduğu bankaya talimat verilir.

            Fondan yapılacak her türlü ödemede, Fon hesabının bulunduğu banka adına düzenlenecek belgeler Birlik genel sekreteri tarafından imzalanır.

 

 

 

            DÖRDÜNCU BÖLÜM

              Riziko Vukuunda Uygulanacak Esaslar                                                      

 

            Başvuru Süresi

            Madde 12- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hallerde doğan zararların Fondan karşılanabilmesi için hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve her halükarda kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Birliğe başvurmaları gerekir.

            Bu süreler içinde yapılmayan talepler dikkate alınamaz.

 

            Başvuru Şekli

            Madde 13- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(d) ve (e) bentlerine göre talepte ulunan kişiler Fona Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde istenen belgelerle başvururlar.

            Üniversitelere ağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarına acil olarak götürülen trafik kazası geçirmiş kişilere Sağlık Bakanlığı tarifesi uygulanarak  verilen hizmetlerin bedellerinin, yükümlü sigorta şirketince verilen teminat tutarını aşması halinde yükümlü sigorta şirketi bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde istenen ilgili belgeler ve hizmeti veren sağlık kuruluşuna yaptığı ödemeleri gösteren belgeler ile Fona başvurur.

 

            Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

            Madde 14- Fona konu zararların tazmini için Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca düzenlenecek trafik kaza tespit tutanağının bulunması şarttır.Bu tutanakta kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunup bulunmadığına, poliçenin varlığı halinde düzenleyen şirketin adı ve poliçe numarasına yer verilmelidir.

            Hak sahipleri başvurularına aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar;

            A- Ölüm Halinde Gereken Belgeler:

            a) Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

            b) Ölüm raporu,

            c) Mirasçılık belgesi,

            d) Ölenin mesleği ve gelir durumunu gösterir belge.

            B- Yaralama Halinde Gereken Belgeler:

            a) Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,

            b) Hastane raporları ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen tarifeler esas alınarak düzenlenen hastane giderlerini gösteren faturalar.

            Fon yönetimin gerekli gördüğü hallerde talep sahipleri, ilkyardım,muayene ve kontrol veya tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderlerin trafik kazası ile illiyedini gösteren belgeleri ibrazla yükümlüdür.

 

Fondan Karşılanmayacak Zararlar

            Madde 15- Aşağıdaki zararlar fondan karşılanmaz;

            a) Manevi tazminat talepleriyle,Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi hükmü hariç,kişiye gelen bedensel zararlar dışındaki her türlü maddi zararlara ilişkin talepler,

            b) Hatır için karşılıksız taşınan kişiler ile hatır için aracın karşılıksız verildiği kişiye gelen bedensel zararlar,

            c) Kazaya neden olan aracın işleten veya sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar,

            d) Motorlu aracı çalan ve gasp edenlerle, bunlara yardım ve yataklık edenler veya motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları,

            e) İşletenin, Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler.

            Talebin Kabul Edilmemesi

            Madde 16- Birlik tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda tamamen veya kısmen reddedilen başvurular hakkında durum ilgililere yazı ile bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            Madde 17- Fondan yapılan ödemeler nedeniyle;

            a) Kusurlarıyla zarara neden olanlara veya zarara sebebiyet veren motorlu aracın kullanılmasından işletenine karşı sorumlu olanlara,

            b) Kazaya neden olan aracın işleteninin sonradan belli olması halinde bu kişilere veya sigortacısına,

            c) Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına acil olarak götürülen trafik kazası geçirmiş kişilere yükümlü sigorta şirketi tarafından verilen teminat tutarını aşan hizmet bedelleriyle ilgili olarak işletene ve sorumlulara karşı rücu hakkı kullanılır.

 

            Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

            Madde 18- Fonun sorumlulara başvurması,sigortacının iflas masasına katılması ve rücu haklarının kullanılması hallerinde bunlara ilişkin hukuki işlemler Birlikçe yürütülür.

 

            Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanması

            Madde 19- Tazminatın içimi ve kapsamı konusunda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

            Borçtan ve Yükümlülükten Kurtulma

            Madde 20- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç Fon,zorunlu mali sorumluluk sigorta teminatı sınırları içinde yaptığı ödemeler ile borçtan ve yükümlülükten kurtulur. Zorunlu mali sorumluluk sigorta teminat tutarlarını aşan zararlar, zarara yol açan kişinin üstünde kalır.

 

            Zarar Görenlerin Çokluğu

            Madde 21- Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç aynı kazada zarar görenlerin tazminat veya tedavi giderleri,yürürlükteki kaza başına zorunlu mali sorumluluk sigorta teminat tutarlarından fazla ise, zarar görenlerden her birinin Fona karşı yöneltebileceği talepler,sigorta tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.

 

            Hak Sahiplerinin,Zarar Sorumlusuna Karşı Dava Açmaları Halinde Yapılacak İşlemler

            Madde 22- Fondan tedavi giderleri veya tazminat talebinde bulunan hak sahipleri,zarar sorumlusuna karşı açtıkları davaları Birliğe ildirmek zorundadırlar.Birlik, açılan davaların mahiyetine göre,yapacağı ödemeleri durdurabilir ve davalara müdahil olarak katılabilir.

 

            Ödemelerin iadesi

            Madde 23- Zarardan sorumlu olanlara karşı yasal haklarını kullanarak dava açan hak sahipleri  bu davaları kazanmaları ve uğradıkları zararların tamamen veya kısmen tazminini sağlamaları halinde, Fondan yapılan ödemeler nedeniyle sebepsiz zenginleşmeye yol açan tutarı beş iş günü içinde Fona iade etmekle yükümlüdürler.Aksi takdirde,bu durumu öğrenen Birlik haksız kazanca yol açan Fondan yapılan ödemelerin gecikme faizi ile birlikte geri alınması için gereken yasal işlemleri başlatır.

 

 

 

 

            Daha Önce Yapılan Başvurular       

            Madde 24- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Fondan ödeme yapılmasına ilişkin olarak yapılan başvurular, 10.08.1990 tarih ve 20601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

 

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

            Madde 25- 10.08.1990 tarih ve 20601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

            Madde 26- Bu Yönetmelik 27 Nisan 1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

 

            Yürütme

            Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 

 
 

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Ağustos 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25546

 

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hesap Yönetimine yapılan başvurularda, eğer kazaya neden olan araç belirlenmiş, ancak zorunlu mali sorumluluk sigortasının varlığı tespit edilememişse,Hesap tüm sigorta şirketlerine veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna veya Trafik Sigortası Bilgi Merkezine başvurarak söz konusu araçla ilgili zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenip düzenlenmediğini araştırır. Sigorta şirketleri veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu veya Trafik Sigortası Bilgi Merkezi üç iş günü içinde kazaya neden olan araçla ilgili zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi düzenlenip düzenlenmediğini Hesap Yönetimine bildirir. Hesap Yönetimi, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan haksız ödemeleri ilgili sigorta şirketinden veya Türkiye Motorlu Taşıt Bürosundan talep eder.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yapılacak tedavi giderlerine ilişkin ödemeler, yapılan başvuru ekinde hak sahibinin onayının yer alması kaydıyla, doğrudan bu kurum ve kuruluşlara banka aracılığı ile ödenebilir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“SağlıkBakanlığına bağlı veya özel ruhsatlı ambulans ekiplerince tutulan ambulans raporu ile trafik kazası geçirmiş kişiler hakkında üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen tutanak ve belgeler, kaza tespit tutanağını tamamlayıcı belge olarak değerlendirilir.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini,Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.